Hlavné tézy zákona

Sumár najdôležitejších bodov zákona o ochrane zvierat:

 • Návrh zákona kladie dôraz na osobitnú povahu zvierat ako živých bytostí, čo v našom právnom poriadku v takomto rozsahu doteraz chýbalo
 • Návrh zákona predstavuje zjednotenie roztrieštenej právnej úpravy na úseku ochrany zvierat, teda aj jej zosúladenie, čo by malo mať za následok celkové zlepšenie životných podmienok zvierat a ich existenciu v rámci ľudskej spoločnosti
 • Zákon je rozdelený na jednotlivé časti, ktoré upravujú jednotlivé čiastkové oblasti na úseku ochrany zvierat, ako napr. ochranu zvierat pred týraním, ochranu spoločenských zvierat, ochranu hospodárskych zvierat, ochranu zvierat pri preprave, ochranu zvierat používaných na pokusné účely a pod.
 • Na zákonnú úroveň sa dostáva úprava minimálnych životných podmienok spoločenských a hospodárskych zvierat, ako aj podmienok, za ktorých možno zvieratá prepravovať
 • Zákon detailne upravuje zákaz týrania zvierat s demonštratívnym výpočtom najzávažnejších konaní, na čo nadväzuje aj úprava priestupkov a správnych deliktov na úseku ochrany zvierat
 • Návrhom zákona sa odstraňuje existencia karanténnych staníc a zavádza sa iba existencia útulkov pre zvieratá, pričom každý útulok by mal mať aj vlastnú karanténnu stanicu, pričom sa upravujú aj minimálne technické požiadavky, ktoré by mal útulok pre zvieratá (a v rámci neho aj jeho karanténna stanica) spĺňať
 • Zákonom sa upravujú aj majetkovoprávne vzťahy v prípadoch túlavých zvierat, opustených zvierat a zhabaných zvierat
 • Zákon vytvára predpoklady pre dôslednejšie správne trestanie konania, ktoré je v rozpore so zákonom, za týmto účelom obsahuje rozsiahly výpočet priestupkov a správnych deliktov, čím spolu s poslednou novelou trestného zákona prispieva jednak k prísnejšiemu postihovaniu konania, ktoré je s ním v rozpore, ako aj predstavuje istú prevenciu pred takýmto konaním
 • Zákon by mal vytvoriť predpoklady na efektívnejšie vymoženie práva zo strany regionálnych veterinárnych a potravinových správ, ako aj Policajného zboru SR, napr. zavedením možnosti zhabať zviera v v nevyhnutných prípadoch, najmä, keď hrozí úhyn alebo iné poškodenie zdravia zvieraťa, ukladať ochranným opatrením povinnosti vlastníkovi alebo chovateľovi na odvrátenie nepriaznivého stavu, prípadne takéto zviera ochranným opatrením aj zhabať
 • Zavedenie povinnosti registrácie chovov zvierat s cieľom, čo najdôkladnejšie zabrániť tzv. čiernym chovom
 • V nadväznosti na návrh zákona sa predpokladá tiež novelizácia viacerých právnych predpisov za účelom zosúladenia s týmto zákonom, napr. v Občianskom zákonníku sa navrhujú zmeny, ktoré by taktiež zdôraznili osobitnú povahu zvierat ako živých tvorov alebo v zákone o dani z príjmov fyzických a právnických osôb sa navrhuje vyňatie príjmov z predaja zvieraťa z spomedzi príjmov, ktoré sú oslobodené od dane

Zákon o ochrane zvierat

ZOOZ, šanca pre živé bytosti. Ruku na to!

Pre ľudí v núdzi je tu signál SOS, pre zvieratá by mohol byť ZOOZ. Skupina ľudí, ktorým nie sú ľahostajné základné práva zvierat pripravila návrh Zákona o ochrane zvierat (ZOOZ), ktorý bol v roku 2011 podaný na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky. V prípade schválenia tohoto návrhu by sa jednalo o prvý zákon svojho druhu na Slovensku so zásadnou a kľúčovou úpravou, vďaka ktorej každé zviera prestane byť „vecou“ a pred zákonom sa na neho začne hľadieť ako na živú bytosť.

V súčasnej slovenskej legislatíve je ochrana zvierat upravená len v Zákone o veterinárnej starostlivosti. Okrem tohto zákona má SR ešte jednotlivé nariadenia vlády, ktoré upravujú túto problematiku, avšak jedná sa len o „diétne úpravy“, ktoré nie sú celistvé a komplexné a v praxi nič zásadne neriešia.

Zákon o ochrane zvierat bude prvým kódexom, ktorý bude v maximálnej možnej miere upravovať všeobecnú právnu úpravu a tým pádom aj vymožiteľnosť práv a ochranu zvierat. Okrem iného bude Zákon upravovať ochranu jednotlivých zvierat ako takých, t.j. samostatnú úpravu pre zvieratá spoločenské, ale i hospodárske. Bude napríklad riešiť ich ochranu pri preprave a veľmi dôležitú tému, ich ochranu pred týraním.

Týranie zvierat sa v našej spoločnosti žial stáva čoraz častejším javom a preto je potrebné ho žačať konečne riešiť aj prostredníctvom sankcií a trestov. V júni bola NR SR schválena novela trestného zákona sprísňujúca tresty za týranie zvierat. Je ďalším krokom k tomu, aby sa konečne trestali ohavnosti páchané na zvieratách. V náväznosti so Zákonom o ochrane zvierat to bude reálne splniteľné.

Novinkou bude úprava, ktorá zahŕňa obmedzenia v súvislosti s chovom zvierat, či už minimálnou vekovou hranicou alebo nespôsobilosťou mať zviera, napríklad pre toho, kto bol odsúdený za trestný čin týrania zvieraťa a podobne. Návrh ZOOZ myslí aj na poskytnutie prvej pomoci pre zviera, ak ho sám človek ohrozí alebo ho inak zraní. Bude zakázané používať zvieratá ako ceny v súťažiach, nakladať s nimi ako s vecami.

ZOOZ by nastala aj zásadna zmena na strane zodpovednosti obcí voči zvieratám. Jedná sa o stále rastúcu problemtiku túlavých zvierat, najmä psov. Povinnosťou každej obce bude mať útulok, ktorého súčasťou bude aj karanténna stanica. Tá bude v tomto prípade slúžiť len ako karanténa na zoznámenie sa so zdravotným stavom zvieraťa a podobne. Skončí sa neustály boj proti usmrcovaniu zvierat v karanténnych staniciach, za čo Slovensko kritizujú už aj okolité krajiny. Karanténne stanice ako také by zanikli a existovali by len zariadenia – útulky, ktoré budú dôstojným prostredím bez sankcie zabitia pre túlavé zvieratá, kým sa nedostatnú do svojich nových a trvalých domovov. Útulky budú propagovať kastračné a sterilizačné programy, budú vykonávať súčinnosť s jednotlivými záujmovymi združeniami, ktoré riešia túto problematiku. Obec bude aj orgánom ochrany zvierat, tak ako ministerstvo, štátna alebo regionálne veterinárne správy. Táto celková úprava obcí by riešila mnohé súčasné problémy v praxi.

Schválenie návrhu ZOOZ by vytvorilo efektívnejšie vymoženie práva zo strany príslušných orgánov, nastala by možnosť zhabať zviera! Orgánom by rovnako umožňovoval ukladať ochranné opatrenia a sankcie vo forme finančných v rozmedzí od 600 eur až po 100 tisíc eur, pričom sa bude posudzovať „veľkosť“ priestupku a to, či bol vykonaný fyzickou alebo právickou osobou.

Ďalším dôležitým cieľom je zabrániť čiernym chovom a to zavedením registrácie chovov zvierat a znížiť tak stále rastúce prípady ilegálnych množiarní, v ktorých zvieratá prežívajú peklo a slúžia len ako nástroje na finančné zabezpečenie ich majiteľov. Kódex bude upravovať aj zákaz testovania na zvieratách za účelom výroby kozmetických výrobkov. V súčasnosti je táto metóda už doslova prežitok. Tiež bude upravovať zákaz zabitia spoločenského zvieraťa, čo je napríklad mačka a pes za účelom živočíšneho produktu. Už niekoľkokrát bola v poslednej dobe odhalená na Slovensku konzumácia psieho mäsa!

ZOOZ bude spľnať základné a bežné požiadavky vyspelých krajín a spoločností. Bude upravovať ešte mnoho zásadných a potrebných vecí súvisiacich so životom zvierat a ich spolunažívania s nami. Netreba zabúdať,že sú medzi nami od počiatku, prežívajú všetko tak ako my a sú to živé a cítiace bytosti.